top of page

Osakeannin ehdot ja perustietoasiakirja

SUUNNATUN OSAKEANNIN EHDOT

 

Asuntosäästö Asua Oy:n hallitus on päättänyt 12.9.2022 suunnatusta osakeannista, sen lisäksi mitä osakeyhtiölaki ja Yhtiöjärjestys jo määräävät, seuraavasti:

Yhtiön 12.9.2022 pidetty yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista siten, että valtuutuksen perusteella voidaan päättää antaa enintään 7.500.000 Yhtiön uutta D-osaketta. Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannin ehdoista kaikilta muilta osin. Yhtiön hallitus päätti 12.9.2020 yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla suunnatusta osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa enintään 7.500.000 Yhtiön uutta D-osaketta Osakeannissa näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti.

Osakkeiden lukumäärä

Suunnatussa annissa annetaan korkeintaan 7.500.000 kpl yhtiön uusia D-sarjan Sijoitusosakkeita.

Osakkeiden merkintäoikeus

Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi yleisölle. Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on osakeyhtiölaissa tarkoitettu yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska varoilla voidaan parantaa yhtiön rahoitusrakennetta.

Osakkeiden merkintähinta

Uusien D-osakkeiden merkintähinta on 1,00 euroa / osake. Merkintähinta perustuu osakkeenomistajien määrittämään osakkeen käypään arvoon. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinta voidaan myös kirjata hallituksen erillisellä päätöksellä osakepääomaksi joko kokonaan tai osittain.

Osakkeiden merkintä

Osakkeiden merkintä suoritetaan maksamalla merkintähinta yhtiön ilmoittamalle pankkitilille merkintäaikana 13.9.2022 – 31.12.2027 internetissä osoitteessa www.asuntosäästö.fi. Merkintä katsotaan maksetuksi, kun merkintähinta on kokonaisuudessaan siirtynyt Yhtiön verkkomaksutarjoajalle.

Yhtiön hallitus hyväksyy näiden suunnatun osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka ovat tehty osakemerkintään soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti. Osakkeiden merkintä tulee yhtiötä sitovaksi yhtiön hallituksen hyväksyttyä merkinnän. Hallituksella on täysi vapaus hylätä tehty osakemerkintä tai peruuttaa suunnattu osakeanti.

Ylimerkintätilanteessa hallitus voi myös keskeyttää osakkeiden merkinnän tai muuttaa merkittävien osakkeiden määrää.

Osinko ja osingon maksaminen

Hyväksyttyjen osakemerkintöjen osakelajikohtainen osinko-oikeus alkaa merkintää seuraavan täyden kvartaalin ensimmäisestä päivästä (merkintäpäivä), jotka ovat kalenterivuosittain 1.1, 1.4, 1.7 tai 1.10.

Yhtiö vahvistaa vuosittain indikatiivisen osakelajikohtaisen tuotto-odotuksen seuraavalle vuodelle.

D-osakkeella on etuoikeus osakelajikohtainen osinkoon (mutta ei muuta osinko-oikeutta). Yhtiön hallitus määrittelee kolmen kuukauden välein maksettavan osingon tuotto-odotukseen perustuen.

Osakkeiden lunastaminen

Mikäli sijoittajan yhteenlaskettu sijoitettu pääoma Yhtiön B-, C-, D-osakkeisiin on 50.000 euroa tai tätä alempi, sitoutuu Yhtiö lunastamaan ja maksamaan merkintähinnan takaisin sijoittajalle 14 vuorokauden kuluessa lunastusvaatimuksesta. Sijoituksen ollessa yli 50.000 euroa, Yhtiö sitoutuu lunastamaan ja maksamaan merkintähinnan sijoittajalle 90 vuorokauden kuluessa lunastusvaatimuksesta. Yhtiöllä on myös oikeus oma-aloitteisesti lunastaa osake 60 vuorokauden kuluessa osakkeenomistajalle esittämästään lunastusvaatimuksesta. Yhtiö suorittaa lunastuspäivää edeltävään päivään asti kertyneen osingon seuraavan normaalin osingonmaksun yhteydessä, eli viimeistään seuraavan kvartaalin päättymistä seuraavana pankkipäivänä. Lunastus tapahtuu maksamalla merkintähintaa vastaava lunastushinta ja kertynyt osinko. Osake siirtyy Yhtiölle, kun Yhtiö on maksanut lunastushinnan.

Muuta

Sijoittajalla on merkinnän yhteydessä velvollisuus ilmoittaa Yhtiölle nimensä, henkilötunnuksensa, Y-tunnuksensa tai vastaavan virallisen tunnuksensa, postiosoitteensa sekä kotipaikkatietonsa. Yhtiöllä on oikeus pyytää sijoittajalta (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö) kaikkia välttämättömiä henkilöllisyyden todistamiseen tarvittavia asiakirjoja. D-osake tuottaa osakeyhtiölain mukaisen yhden äänen yhtiökokouksessa.

Sijoittaja on vastuussa yhteystietojensa sekä osingonmaksua ja osakkeiden lunastamista varten ilmoitetun pankkitilin tietojen oikeellisuudesta. Sijoitus ei ole talletussuojan piirissä. Sijoitus ei ole pääomaturvattu. Yhtiön hallitus päättää suunnattuun osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä.

Arvopaperimarkkinalakia ei sovelleta

Yhtiön osakkeet eivät ole arvopaperimarkkinalain mukaisia arvopapereita. Niistä ei laadita arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä tai muutoin sovelleta arvopaperimarkkinalain säännöksiä. D-osakkeet ovat vain merkitsijän haltuun tarkoitettuja Sijoitusosakkeita. Osaketta ei voi myydä, siirtää tai pantata kolmannelle osapuolelle

Helsingissä 12.9.2022

HALLITUS

Liikkeeseenlaskijan ja arvopaperin perustiedot

 

Tämä asiakirja sisältää perustiedot liikkeeseenlaskijasta ja arvopaperista. Tämä perustietoasiakirja ei ole markkinointiaineistoa, vaan liikkeeseenlaskijan on annettava tiedot lain nojalla. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittajana voit tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä ja ymmärrät riskit, joita sijoitukseen liittyy.

Liikkeellelaskijan nimi:

Asuntosäästö Asua Oy (“Asuntosäästö”)

Y-tunnus: 2597003-8, rekisteröity: 30.04.2014 , Suomi

Osoite: Kauppakatu 39, 40100 Jyväskylä

Tarjottava arvopaperi:

Asuntosäästö Oy:n D-osakesarjaan kuuluvat osakkeet (“Osakkeet”). Yhtiön osakkeet eivät ole kaupankäynnin kohteena millään säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla.

Kerättävien varojen määrä ja käyttötarkoitus:

Yhtiö tarjoaa osakeannissaan enintään 7.500.000 uutta yhtiön D-sarjan osaketta (“Osakkeet”) merkittäväksi yhtiön nykyisille osakkeenomistajalle, yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (“Osakeanti”). Tarjottavien osakkeiden alustava merkintähinta on 1,00 euroa Osakkeelta. Yhtiö pyrkii keräämään enintään 7.500.000 euron bruttovarat.

Osakeannista saadut varat käytetään ensisijaisesti Asuntosäästö Oy:n kasvuun tähtäävän strategian toteuttamiseen. Varoja voidaan käyttää muun muassa Asuntosäästö Oy:n liiketoiminnan orgaanisen kasvun edistämiseen ja yhtiön yritystoiminnan yleisiin edellytyksiin. Pääpaino varojen käytössä on Asuntosäästö Oy:n asuntokannan laajentaminen.

Liikkeellelaskun järjestäjä:

Asuntosäästö Oy tarjoaa yhtiön Osakkeita merkittäväksi yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (“Osakeanti”). Osakeannin järjestämisessä ei käytetä erillistä ulkoista oikeudellista tai rahoituksellista neuvonantajaa.

Riskit:

Keskeiset riskit, jotka voivat toteutuessaan vaikuttaa Asuntosäästö Oy:n toimintaan tai Osakkeen arvoon

 • Yhtiön asuntoportfolion arvossa voi tapahtua makrotaloudellisen ympäristön muutoksien vuoksi negatiivista arvonkehitystä.

 • Asuntojen kysynnän muutokset voivat aiheuttaa riskejä asuntojen hankinnassa ja myynnissä. Tämä voi vaikuttaa asuntoportfolion likviditeettiin.

 • Asuntojen ja kiinteistöjen negatiivinen arvonkehitys.

 • Markkinoiden likviditeetin muutoksilla voi olla myös huomattava vaikutus kiinteistösijoitusyhtiön keskimääräiseen tuottoon.

 • Arvoon vaikuttaa myös vuokratuottojen kehitys ja vuokrausaste.

 • Yleinen korkotaso ja kiinteistöjen ylläpidon kustannus sekä omistetuissa kohteissa tehtyjen remonttien kustannus.

 • Heikko taloussuhdanne ja negatiivinen yhteiskunnallinen ja poliittinen kehitys voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan.

 • Yhtiö saattaa epäonnistua strategiansa toteuttamisessa sekä asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa.

 • Voitte menettää sijoittamanne pääoman joko osittain tai kokonaan.

 • Yhtiö ei välttämättä jaa tai kykene jakamaan osinkoa tulevaisuudessa.

 • Ette ehkä pysty myymään Yhtiön osaketta haluamananne ajanhetkenä tai ollenkaan. Yhtiön Osakkeilla ei ole likvidiä markkinaa.

 • Johdannaisten käyttö voi lisätä kiinteistösijoitusyhtiön vastapuoliriskiä ja operatiivista riskiä. Johdannaisten käyttö suojaustarkoitukseen voi vähentää kiinteistösijoitusyhtiön riskiä ja tuotto-odotusta.

 • Kiinteistösijoitusyhtiön sijoitusten muuttaminen käteiseksi ei ehkä tapahdu odotetussa ajassa.

 

Tiedot liikkeellelaskijasta:

Oikeudellinen luonne: Yhtiön toiminimi on Asuntosäästö Asua Oy. Yhtiö on Suomen lakien mukaan perustettu yksityinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Jyväskylä ja joka on merkitty kaupparekisteriin 30.4.2014 Y-tunnuksella 2597003-8. Yhtiöön sovelletaan Suomen lakia ja sen tilikausi on 1.1.-31.12. Yhtiön päätoimipaikan osoite on Kauppakatu 39, 40100 Jyväskylä. Yhtiön perustamisosakesarjan (A-osakesarjan) osakkeet omistavat kiinteistösijoitusyhtiön hallitus ja ylin johto.

 

Hallitus ja toimitusjohtaja:

Nimi:                                      Asema:

Jani Valtonen                    Hallituksen puheenjohtaja                           KTM

Mikael Collan                     Hallituksen varapuheenjohtaja                  Kauppatieteiden tohtori

Janne Weander                Hallituksen jäsen                                             KTM

Turo Numminen                Hallituksen jäsen                                             KTM

Joni Lähteenmäki             Hallituksen jäsen                                             Asiakkuuspäällikkö

Janne Kaarnasaari          Toimitusjohtaja                                               KTM, CEMS MIM

Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala:

Yhtiön toimiala on yhtiöjärjestyksen 3§ mukainen yksityinen sijoitustoiminta ja siihen liittyvät palvelut.

Paikat, jossa voi tutustua perustietoasiakirjassa mainittuihin asiakirjoihin:

Tässä perustietoasiakirjassa mainittujen asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävillä tämän perustietoasiakirjan voimassaoloaikana Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.asuntosaasto.fi.

Merkittävimmät viimeaikaiset tapahtumat:

Yhtiö on laajentanut asuntokantaansa vuoden 2022 aikana. Hallitus on päättänyt D-osakesarjan osakeannin järjestämisestä perustuen yhtiökokouksen antamaan valtuutukseen ja antipäätökseen.

Liiketoiminnan kuvaus:

Yhtiön tarkoitus on tuottaa sijoittajilleen osinkotuottoa jalostamalla sijoituskohteina olevia kiinteistöjä tai maa-alueita ja saamalla niistä vuokratuloa. Tätä tavoitetta varten Yhtiö ostaa, myy, kehittää, parantaa ja vuokraa kiinteistöjä ja asuntoja tai maa-alueita.

Lisätiedot kerättävien varojen käytöstä:

Osakeannista saadut varat käytetään ensisijaisesti Yhtiön liiketoiminnallisen strategian toteuttamiseen. Strategian pääpaino keskittyy Yhtiön asuntoportfolion laajentamiseen ja kehittämiseen.

Taloudellisen tilanteen kuvaus:

Perustietoasiakirjan laadintahetkellä yhtiön kiinteistöportfolion tuotto on suorien kulujen jälkeen 7,95 % vuodessa ja varoja yhtiöllä on 10.900.000 €. Laadintahetkellä yhtiön sijoitustoimintaan käyttämä vieraan pääoman aste on 65.3 %. Yhtiön maksuvalmius on erittäin hyvä. Vuoden 2022 talousarvion mukaisesti yhtiö on tilittänyt osinkoa tuotto-odotuksen mukaisesti viimeksi päättyneet tilikauden voitonjakokelpoisista varoista. Yhtiön vahvistettu tilinpäätös 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta julkaistaan tämän perustietoasiakirjan liitteenä.

Yhtiön maksuvalmiuden ja rahoituksen riittävyyden varmistamiseksi Yhtiön hallitus on käynnistänyt tämän perustietoasiakirjan mukaisen osakeannin.

Tiedot arvopaperista ja tarjoamisesta

 

Arvopaperiin liittyvät keskeiset oikeudet, velvollisuudet ja rajoitukset:

Sijoittajalla on merkinnän yhteydessä velvollisuus ilmoittaa Yhtiölle nimensä, henkilötunnuksensa, Y-tunnuksensa tai vastaavan virallisen tunnuksensa, postiosoitteensa sekä kotipaikkatietonsa. Yhtiöllä on oikeus pyytää sijoittajalta (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö) kaikkia välttämättömiä henkilöllisyyden todistamiseen tarvittavia asiakirjoja. D-osake tuottaa osakeyhtiölain mukaisen äänioikeuden yhtiökokouksessa.

Sijoittaja on vastuussa yhteystietojensa sekä osingonmaksua ja osakkeiden lunastamista varten ilmoitetun pankkitilin tietojen oikeellisuudesta. Sijoitus ei ole talletussuojan piirissä. Sijoitus ei ole pääomaturvattu. Yhtiön hallitus päättää suunnattuun osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä.

Kiinteistösijoitusyhtiön sijoittajat liittyvät Yhtiön D-osakkeen omistajiksi vähintään 500 euron sijoituksilla. Yhtiö käyttää sijoitustoiminnassaan vierasta pääomaa, kuitenkin enintään 70%, sijoituskohteisiin sitoutuneesta pääomasta.

Tarjottavien arvopaperien kokonaismäärä:

Yhtiön hallitus päätti yhtiökokouksen valtuutuksella 12.9.2022 laskea suunnattuna osakeantina liikkeelle enintään 7.500.000 uutta D-sarjan Osaketta merkittäväksi yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa.

 

_________________________________________________________

 

Sijoituksen kulut ja liitännäismaksut

Sijoittamiseen liittyvät välittömät ja välilliset kertamaksut

Osakkeiden merkintäpalkkio: 0 %

Osakkeiden lunastuskustannukset: Yhtiö vastaa varainsiirtoverosta

Sijoitustoiminnan suorat kulut katetaan osakeyhtiölain mukaisesti.

 

 

Merkintä- ja maksuehdot:

 

Uusien D-osakkeiden merkintähinta on 1,00 euroa / osake. Merkintähinta perustuu osakkeenomistajien määrittämään osakkeen käypään arvoon. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinta voidaan myös kirjata hallituksen erillisellä päätöksellä osakepääomaksi joko kokonaan tai osittain.

Osakkeiden merkintä suoritetaan maksamalla merkintähinta yhtiön ilmoittamalle pankkitilille merkintäaikana 13.9.2022 – 31.12.2027 internetissä osoitteessa www.asuntosäästö.fi. Merkintä katsotaan maksetuksi, kun merkintähinta on kokonaisuudessaan siirtynyt Yhtiön verkkomaksutarjoajalle.

Yhtiön hallitus hyväksyy näiden suunnatun osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka ovat tehty osakemerkintään soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti. Osakkeiden merkintä tulee yhtiötä sitovaksi yhtiön hallituksen hyväksyttyä merkinnän. Hallituksella on täysi vapaus hylätä tehty osakemerkintä tai peruuttaa suunnattu osakeanti.

Ylimerkintätilanteessa hallitus voi myös keskeyttää osakkeiden merkinnän tai muuttaa merkittävien osakkeiden määrää. Sijoittajalla on myös oikeus vaatia yhtiötä lunastamaan osake takaisin merkintähinnalla, edellyttäen että lunastaminen ei vaaranna yhtiön liiketoimintaa.

Yleinen merkintäaika:

Annin yleinen merkintäaika alkaa 13.9.2022 ja päättyy 31.12.2027. Hallituksella on oikeus jatkaa merkintä-aikaa enintään 6 kuukaudella, jona aikana osakkeiden hinta on maksettava viiden vuorokauden kuluessa osakkeiden merkinnästä.

 

Merkintöjen hyväksyminen ja toimittaminen sijoittajille:

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen lopullisesta hyväksymisestä ja osakkeiden allokoinnista merkitsijöiden välillä. Yhtiön hallitus voi hyväksyä merkintöjä jo merkintäajan kuluessa. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää menettelystä yli- tai ali-merkintätilanteissa. Merkinnät voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan myös hylätä. Yhtiön hallitus voi perustellusta syystä päättää merkintäajan lyhentämisestä, esimerkiksi jos osakkeiden enimmäismäärä tulee merkityksi ennen merkintäajan päättymistä tai merkintäajan pidentämisestä.

Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet Osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemistä lukien. Hallitus voi ilmoittaa Osakkeet rekisteröitäväksi kaupparekisteriin yhdessä tai useammassa erässä.

Osakkeita merkinneet merkitään Yhtiön osake- ja osakasluetteloon osakkeiden merkitsemisen maksamisen jälkeen. Erillisiä osakekirjoja tai todistuksia osakkeista ei anneta.

Osinko ja osingon maksaminen:

Hyväksyttyjen osakemerkintöjen osinko-oikeus alkaa merkintää seuraavan täyden kvartaalin ensimmäisestä päivästä (merkintäpäivä), jotka ovat kalenterivuosittain 1.1, 1.4, 1.7 tai 1.10. D-osakkeella on etuoikeus osakkeen merkintähinnasta laskettavaan kiinteään osinkoon. Edellisen kvartaalin kiinteä osinko maksetaan aina kvartaalia seuraavana merkintäpäivänä tai tätä seuraavana pankkipäivänä.

Muut tarjouksen erityiset ehdot:

Sijoittajalla on merkinnän yhteydessä velvollisuus ilmoittaa Yhtiölle nimensä, henkilötunnuksensa, Y-tunnuksensa tai vastaavan virallisen tunnuksensa, postiosoitteensa sekä kotipaikkatietonsa. Yhtiöllä on oikeus pyytää sijoittajalta (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö) kaikkia välttämättömiä henkilöllisyyden todistamiseen tarvittavia asiakirjoja. D-osake tuottaa osakeyhtiölain mukaisen äänioikeuden yhtiökokouksessa.

Sijoittaja on vastuussa yhteystietojensa sekä osingonmaksua ja osakkeiden lunastamista varten ilmoitetun pankkitilin tietojen oikeellisuudesta. Sijoitus ei ole talletussuojan piirissä. Sijoitus ei ole pääomaturvattu. Yhtiön hallitus päättää suunnattuun osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä.

Lähdeveron periminen:

 Suomessa yleisesti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien suomalaiselta listaamattomalta yhtiöltä saamista osingoista toimitetaan ennakonpidätys. Osinkoa jakava yhtiö toimittaa ennakonpidätyksen osingon maksamisen yhteydessä. Suomalaisen listaamattoman yhtiön

maksamasta osingosta ennakonpidätys on 7,5 prosenttia 150.000 euroon saakka ja sen ylittävästä osasta 28 prosenttia. Muiden Suomessa yleisesti verovelvollisten suomalaiselta listaamattomalta yhtiöltä saamista osingoista ei toimiteta ennakonpidätystä.

Suomessa rajoitetusti verovelvollisten suomalaiselta listaamattomalta yhtiöltä saamista osingoista peritään pääsääntöisesti lähdevero, jonka osinkoa jakava yhtiö pidättää osingon maksamisen yhteydessä lain edellyttämällä tavalla. Lähdeveron määrä on 20 prosenttia, kun osingonsaaja on Suomessa rajoitetusti verovelvollinen yhteisö, ja 30 prosenttia kaikille muille rajoitetusti verovelvollisille osingonsaajille, jollei toisin ole säädetty.

Lähdeveroa ei peritä osingoista, jotka maksetaan tietyille EU:n jäsenvaltiossa sijaitseville ja siellä tuloverovelvollisille yhteisöille. Lisäksi tietyille Euroopan talousalueella asuville ulkomaisille yhteisöille maksetut osingot voivat olla joko täysin verovapaita tai niihin sovelletaan alennettua lähdeveroprosenttia riippuen siitä, miten osinkoa verotettaisiin, jos se maksettaisiin vastaavalle suomalaiselle yhteisölle

Muut tiedot:

Perustietoasiakirjassa esitetyt tiedot ovat ajantasaisia sen julkaisuhetkellä ja niitä pidetään ajantasaisina tarjouksen voimassaoloajan. Perustietoasiakirja on julkaistu 13.9.2022. Perustietoasiakirja on voimassa 31.12.2027 asti, ellei tarjousta jatketa.

Lisätietoa Yhtiöstä on Yhtiön internet-sivulla www.asuntosaasto.fi. Yhtiön verkkosivustolla tai millä tahansa muulla sivustolla esitetyt tiedot eivät ole osa perustietoasiakirjaa eikä sijoitusta harkitsevien tule perustaa päätöstään osakkeisiin sijoittamisesta tällaisiin tietoihin.

Nähtävillä pidettävät asiakirjat:

Seuraavien asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävillä Perustietoasiakirjan voimassaoloaikana Yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.asuntosaasto.fi

 

 • Yhtiöjärjestys ja osakeannin ehdot

·         Yhtiön tilinpäätös 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta

·         Perustietoasiakirja

_________________________________________________________

Lisätietoja on saatavissa asiakaspalvelusta ja yhtiön verkkosivuilta suomeksi ja asiakaspalvelusta suomeksi ja englanniksi:

www.asuntosaasto.fi                      asiakaspalvelu@asuntosaasto.fi

Yhtiön tilinpäätös 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta on saatavilla myös verkkosivuiltamme.

bottom of page