top of page

Sijoittamisen riskit

Pääoman menettämisen riski

Pääoman absoluuttisen menettämisen riski on pyritty minimoimaan sijoittajan näkökulmasta jo liiketoiminnan suunnittelussa. Yhtiön tuotonmaksukyky perustuu vuokratuloon, joka on hyvin ennustettavissa. Perinteisesti Suomen asunto- ja vuokramarkkinat ovat olleet hyvin stabiilit. Jotta sijoitettu pääoma menettäisi arvoaan, kulujen tulisi olla yli saavutetun vuokratuoton. Tällainen kehityssuunta näkyisi ensisijaisesti odotettua pienempänä tuottona. Yhtiö vahvistaa seuraavan kalenterivuoden tuotto-odotuksen vuosittain perustuen senhetkisen asuntokannan tuottoarvioon.

 

Yhtiön varallisuus on konkreettista, asunnoilla on vakuudellinen arvo ja ne tuottavat tasaista kassavirtaa. Ääritilanteessa eli maksukyvyttömyyden uhatessa Yhtiö joutuisi myymään osan asuntokannasta. Mikäli näin jouduttaisiin toimimaan nopealla aikataululla, on mahdollista, että yksittäisiä asuntoja jouduttaisiin myymään alle keskimääräisen markkinahinnan. Riskien minimoimiseksi Yhtiöllä on kaksi erilaista riskienhallintarahastoa, jotka ovat Sijoittajarahastosta erillisiä.

business-people-street-scene.jpg
office-workers-sitting-desk-writing.jpg

Liiketoimintariski ja yhtiön maksuvalmius

Yhtiöllä on erilaisia riskienhallintamekanismeja, kuten riskienhallintarahasto ja lyhyen aikavälin likvideettirahasto. ​

 

Yhtiön sisäinen riskienhallinta edellyttää, että 10-15% sijoittajien merkitsemästä pääomasta vastaava määrä yrityksen varoja on allokoitu riskienhallintarahastoon, jonka tarkoituksena on nimenomaisesti hallita likviditeetti- sekä markkinariskiä pitkällä aikavälillä. Riskienhallintarahasto on sijoittajien pääomasta erillinen rahasto, jonka pääoma tulee yhtiön A-sarjan osakkailta. ​

 

5-10% sijoittajien merkitsemää pääomaa vastaava määrä varallisuutta on yrityksen tilillä kunakin hetkenä, jonka tarkoituksena on hallita likviditeettiriskiä lyhyellä aikavälillä. Tuotonmaksu edellyttää että yhtiöllä on voitonjakokelpoisia varoja. Merkinnät eivät lukeudu talletussuojan piiriin.

Asuntokohtaiset riskit

Ostettavien asuntojen tulee täyttää tiukat kriteerit ennen hankintapäätöksen tekemistä. Asunnon tulee sijaita muuttovoittoisella paikkakunnalla, jossa sijaitsee yliopisto tai ammattikorkeakoulu. Lisäksi asunnon vuosittaisen tuottoprosentin tulee olla yli 6% kulujen jälkeen. Tuottoprosenttiin vaikuttavat esimerkiksi asunnon kunto, mahdolliset remontit ja vuokralaisen maksukyky.

 

Hajautamme sijoitukset useaan eri kaupunkiin ja yksittäinen merkintä suuntautuu aina koko asuntokantaan.

Korkoriski

Asuntosijoittamisessa hyödynnetään usein oman pääoman lisäksi vieraan pääoman ehtoista rahoitusta eli velkaa. Korkoriskin realisoituessa korot nousevat, joka vaikuttaa suoraan velkarahoituksen hintaan. Yleistyksenä; mitä enemmän yrityksellä on velkarahaa, sitä alttiimpi yritys on koron muutoksille. Asuntolainojen laina-ajat ovat usein kuitenkin pitkiä ja on vaikea ennustaa seuraavan vuosikymmenen korkotasoa. Tämän vuoksi on tärkeää seurata korkojen ja yleisen markkinatilanteen kehitystä sekä käyttää tarvittaessa korkosuojausta. Yhtiön lainarahoitus on 100 % korkosuojattu. Yhtiön pankkilainat ovat maturiteeriltaan pitkiä.

Markkinariski

Asuntosijoittamisen yhteydessä tarkoitamme markkinariskillä asuntojen hintojen vaihtelua eri ajanjaksoilla. Pitkällä aikavälillä asuntojen hinnat ovat nousseet melko tasaisesti, vaikka joinakin vuosina yleinen hintataso on myös laskenut. Uskomme vakaaseen hintakehitykseen myös tulevaisuudessa ja pyrimme omistamaan asuntoja pitkäjänteisesti. Ansaintalogiikkamme perustuu tasaiseen vuokratuloon ja hyvin hajautettuun portfolioon pitkällä aikavälillä. Tämän vuoksi yksittäisten vuosien hintavaihtelu ei juuri vaikuta ydintoimintaamme.

bottom of page